หลักการเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

 
 
       
       
       

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง GL 218 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมการบรรยาย
ในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน” ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) แก่ บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้เข้าร่วม คือ อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 27 ท่าน
          ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้สรุปความหมายของหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมว่า “ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองค์กรนั้น รวมทั้งมีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้” โดยเป้าหมายของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ พื่อประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งในบริบท
ของ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ก็คือ การสร้างผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF: HEd) ทั้งนี้ หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญ และ 10 หลักการ
ย่อย คือ

  1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
  2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)
  3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
  4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic)

            นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการพิจารณากรอบในการประเมินผลการบริหารงานและการ
ดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2560 คือ การถ่ายทอดและชี้แจง
แผนงาน /แนวทาง การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล สำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป