สังสรรค์ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
         เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของสำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา ทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การประสานงาน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดปี
พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา