.....................................

การจัดการความรู้
ปี 2559
1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Process)
2.การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ(Discovery Method)
3.การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
4.การพัฒนาทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา
5.การพัฒนาทักษะ กระบวนการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ
6.การพัฒนาทักษะ กระบวนการให้เหตุผล
7.เทคนิคการสอนที่ให้เกิดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผศ.อัจฉรา
8..เทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม รศ.สุภาพ
9.เทคนิคการสื่อสารแบบสองทาง ผศ.พญ.มณีวรรณ
10.เทคนิคบางประการสู่สัมฤทธิ์ผลของการสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผศ.อัจฉรา
11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การทำวิจัยสถาบัน”
12.วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)
13.วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน(Committee Work Method)
14.วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
15วิธีสอนแบบอภิปราย(Discussion Method)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
ประจำปี 2559

ปี 2558

1.ผลงาน GE-KKU Show and Share 2015
2.องค์ความรู้ ปี 2558
    2.1 องค์ความรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีไปใช้สู่การพัฒนางาน/พัฒนาคน "Google Apps For Work"
    2.2 องค์ความรู้ เรื่อง "การยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา และสร้างนวัตกรรมให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย

    2.3 องค์ความรู้ เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประสานงานรายวิชา"


 
ปี 2556
คู่มือการบริหารองค์กรสู่การเรียนรู้  
ปี 2555
ครั้งที่ 1 เรื่อง การเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ (PDF file)
ครั้งที่ 2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของบุคลากรจากการ
             เข้าอบรมสัมมนาจากที่ต่าง ๆ
(สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2)(PDF file)
ครั้งที่ 3 เรื่อง เทคนิคการจัดทำโครงการและการสรุปผลโครงการ
              (สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 3) (PDF file)
ครั้งที่ 4 เรื่อง ฐานข้อมูลการจัดการประชุม (สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 4)(PDF file)
ครั้งที่ 5 เรื่อง การประกันคุณภาพ (แนวปฏิบัติที่ดี)12มีค55 (สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 5) (PDF file)
ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 6) (PDF file)
ครั้งที่ 7 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของบุคลากร
             จากการเข้าอบรมสัมมนา
(สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 7) (PDF file)
ครั้งที่ 8  เรื่อง เทคนิคการประสานรายวิชา และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล
             ในการจัดทำ มคอ.5 อย่างมีประสิทธิภาพ
(สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 8) (PDF file)
ครั้งที่ 9 เรื่อง เทคนิคการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (สรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 9)(PDF file)
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีงบประมาณ 2555
ปี 2553

ครั้งที่ 1 เรื่อง 15 Hs เพื่อความอยู่รอด
ครั้งที่ 2 เรื่อง การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ครั้งที่ 3 เรื่อง การเขียนงบประมาณโครงการและการเบิกจ่ายเงิน
ครั้งที่ 4 การเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ดี
ครั้งที่ 5 การบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

สรุปโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประจำปี 2553

 

   


.............................................
   
   
       
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th