.....................................


เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน
เล่มที่ 2 พฤษภาคม - กันยายน
เล่มที่ 3 สิงหาคม - ธันวาคม
 
   
ปี 2558

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

ปี 2557

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

ปี 2556

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ปี 2555

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ปี 2554
 
ปี 2553

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2585 
E-mail : genedu2012@gmail.com

 


.............................................
   
   
   
 

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th