.....................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


ปี 2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7          
ปี 2559 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7          
ปี 2558 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4                
ปี 2557 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4                
ปี 2556 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2                    
ปี 2555 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4                
ปี 2554 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7          
  ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............
มติที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ปี 2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7          
ปี 2559 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4                

 

  .............................................
 

 

 
 

  
   
 
    วีดิโอการ์ตูนเสริมสร้างวินัยของนักศึกษา

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th