WWW People
 
 
     
 
-> หน้าเว็บบุคลากร >ทำเบียบบุคลากร >ทำเนียบอาจารย์ประจำ>> ทำเนียบผู้บริหาร > คณะกรรมการบริหาร > คณะกรรมการอำนวยการ
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายวิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
   ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GL218 อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 2
ประกาศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ที่ 1/2557 เรื่อง ผลการประกวดโครงงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บ มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตเลีย  (ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557นี้)
     
  บริการออนไลน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 
  ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลห้องเรียน
 
  • อาคารพิมล กิลกิจ (อาคารศูนย์วิชาการ)
  • อาคารพจน์ สารสิน
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

 

 

 

 

 

00064