WWW People
 
 
     
  ข่าวประกาศด้านการวิจัย
     
     
     
     
     
  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
  รายการวิจัยชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2548 - ปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
2553 การศึกษาพฤติกรรมการฟังของนักศึกษาวิชาภาษาไทยทางวิชาการ 000112 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
2553 การพัฒนาความร่วมมือในการทำงานกลุ่มของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา 000162 ที่ได้รับการสอนรูปแบบ comparative learning ดร.กัลยา กองเงิน
2553 การศึกษาสถานการณ์การเข้าชั้นเรียนช้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000131 ทักษะชีวิต ผศ.รัชเนศ ธนทวีวรกุล
2553 การพัฒนาความเข้าใจในการทำงานแบบโครงงานของนักศึกษาในรายวิชา 000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
2553 การศึกษาสถานการณ์การเข้าชั้นเรียนช้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000131 ทักษะชีวิต รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา
2553 การพัฒนาความร่วมมือในการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในรายวิชา 000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม section 5 ผศ.เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร
2553 การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียนรายวิชา 000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดร.กัลยา กองเงิน
2553 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้หัวข้อศาสตร์แห่งความเข้าใจตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.จาชญาอร นิพพานนท์
2553 การพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจในนักศึกษาที่เรียนวิชา กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพฯ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
2553 รูปแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคุณค่าชีวิตที่นักศึกษาพึงพอใจ ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช
2553 การศึกษาสถานการณ์การเข้าชั้นเรียนช้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000171 ชีวิตและสุขภาพ ผศ.ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์
2553 การศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์
2553 การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษาโดยใช้แรงจูงใจทางบวกและบทลงโทษ ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย
2554 โครงการประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางจินตนา กนกปราน
   
  ผลงานวิจัยสถาบัน  
  รายการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2548 - ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
2554 การวิเคราะห์การใช้วัสดุต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกาญจนา เค้าปัญญา
2554 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการทั่วไปของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
2554 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปต่อบทบาทและหน้าที่ของ ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
2554 ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป นางจินตนา กนกปราน
2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวจิตรา เบ็ญทอง
2554 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553 นางปิยธิดา ศานติสิริรัฐ
2554 ความพึงพอใจและความผาสุกบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางปิยธิดา ศานติสิริรัฐ
2553 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกาญจนา เค้าปัญญา
2553 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ/ผู้บริหาร ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวจิตรา เบ็ญทอง
2553 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวนวรัตน์ กำลังเลิศ
2553 ประสิทธิผลของระบบข้อมูล e-0ffice ในการบริหารจัดการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
2553 ความพึงพอใจและความผาสุกในการทำงานของบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
2553 ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
2553 ความพึงพอใจและความผาสุกของอาจารย์ผู้สอนในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน
2553 ความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปต่อ TA และผู้ประสานรายวิชา นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ
2553 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป นางจินตนา กนกปราน
2553 การนำกรอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป นางจินตนา กนกปราน
2548 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 นางจินตนา กนกปราน
2548 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ(Virtual University)มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางจินตนา กนกปราน
     
  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์  
 
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่องานวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์ ผู้วิจัย
2557
การวิเคราะห์การใช้วัสดุต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบริหารงานวิจัย วารสารวิจัยสถาบัน มข. เล่มที่ 1 นางกาญจนา เค้าปัญญา
         
     
     
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation