WWW People
 
  • gephilosophy
  • objectge
  • vision
gephilosophy1 objectGE2 vision3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
 

ข่าวเก่าศึกษาทั่วไป
 
 
 
ศึกษาทั่วไป โฮมฮัก โฮมใจ สืบสาน ฮีตคอง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขอพรปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตการทำงาน โดยจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในองค์กร และยังช่วยสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ขีดสี ตีเส้น เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา 000 153 พันธะทางสังคมของพลเมือง ได้จัด กิจกรรม "ขีดสี ตีเส้น
เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น" เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง
หน้าที่ของพลเมือง โดย เริ่มจากสังคมใกล้ตัว คือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท
นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมที่พวกเขาอยู่ ได้แสดงออกถึง
สิ่งที่ดีงามเพื่อตอบแทนสังคม
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกำหนดบทบาทหน้าที่
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการประชุม เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที่ ของ
คณะกรรมการ บริหารและพัฒนารายวิชา ประจำปีีการศึกษา 2559 และอบรม
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560
Active Learning กับการจัดกระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL)
รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่
ความสำเร็จขององค์กร

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น"การสร้างทีมงาน
สู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จ ขององค์กร" จากการ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การสัมมนาภายนอก หน่วยงานและนำความรู้มาขยายผลในหน่วยงาน โดยจัด
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์ ในการศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารจัดการ รายวิชา ศึกษาทั่วไป
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดอบรม "เทคนิคการเขียนรายงาน
ผลการดำเนินงาน" ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกอบการ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ
การบริหารจัดการรายวิชาและการจัดทำเอกสาร
ชุดการสอน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 มุ่งพัฒนากระบวน
การเรียน การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดทำเอกสาร
ชุดรายวิชา เพื่อพัฒนา ผู้เรียน 5 ด้าน
หลักการเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
สำนักวิชาศึกษาั่ทั่วไป จัดสัมมนา "หลักธรรมาภิบาลกับ
การปฏิบัติงาน" เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานจริง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตทุกท่านในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
สัมมนาวิชาการพัฒนารายวิชาบูรณาการการเรียน
การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดการสัมมนา "รายวิชาบูรณาการ
การเรียน การสอนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อพัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไปโดย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักฯ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงพลังเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ความภักดี" ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อุดุลยเดชในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้
เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาัลัย
บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้นแบบของการบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ กว่า 20 ปี
ีที่สร้างระบบฯในครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงกับ
การนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการของสำนักฯ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว

สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2558) ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 แล้ว (ศธ 0506(3)/3056 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษา
รายละเอียดและ ดา์วน์โหลดได้ที่นี่
สัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนฯ ปี60
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
พ.ศ.2560 ณ ปั้นหยารีสอร์ท์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีการ
พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนในครั้งนี้
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
ด้านการประกัน คุณภาพ และการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง เพื่อให้บุคลากร
มีความเข้าใจและสามารถ เขียนรายงานการประเมินตนเองให้มีโครงสร้าง รูปแบบ
และ วิธีการที่ไปในทิศทางเดียวกัน เทคนิคและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนรายงาน
การประเมินที่ถูกต้อง
เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เรียนเชิญคณาจารย์ที่ร่วมสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ จัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
Lean How to learn 2016
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียน การสอน สำนักหอสมุด
และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Learn How to Learn "เรียนรู้เพื่อ
รู้เีรียน" สำหรับนักศึกษาใหม่ กว่า 1,200 คน เพื่อปรับเจตคติของ นักศึกษาและ
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายใน มหาวิทยาัลัยขอนแก่น ที่จะเป็น
ประโยชน์ตลอดชีวิตการเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย
การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดเวทีการจัดการความรู้ ด้านการ จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญประธาน คณะกรรมการบริหารรายวิชา
แต่ละวิชานำเสนอแนวปฏิบัติ ที่ดีหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา ซึ่งในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก
การพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใน
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 ณ เกาะกูดรีสอร์ท
จังหวัดตราด
ประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย การพัฒนานักศึกษา
สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายของเครือข่าย บัณฑิตอุดมคติไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการ ประชุมวิชาการ "การพัฒนนักศึกษา
สู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Lean & Kaizen"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง "Lean & Kaizen กับ
การเพิ่ม ผลผลิตภาพงาน" ในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
สามารถประยุกต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถ
ลดขั้นตอนที่ไม่เกิดคุณค่า และสามารถเพิ่มผลผลิตของ งานประจำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม "รู้ตน รู้คน รู้งาน"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร
ด้วยกิจกรรมการ ละลายพฤติกรรม ทำให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน
รู้จักเพื่อนร่วมงานมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ ได้รู้ถึง ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน
ที่่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผู้อื่น และเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงานที่ดีต่อกัน และทำให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ในอนาคต
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยฝ่ายแผน ได้เรียนเชิญบุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมรับฟังการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อถ่ายทอดและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
ประจำปี การถ่ายทอดตัวชี้วัด ที่สำนักฯคาดหวัง เพื่อให้
้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ
และความเชื่อมโยงของทุกภารกิจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยสถาบัน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เชิญบุคลากรทุกฝ่ายร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำวิจัยสถาบันของสำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อค้นหาความรู้ของแต่ละคนและนำไปสู่การ
จัดทำ "คู่มือการวิจัยสถาบันสำนักวิชาศึกษาทั่วไป"
การใช้ Google Drive ในการสำรองข้อมูลองค์กร
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรม "การ Back up ข้อมูลของ
บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป" โดยใช้ Google Drive เพื่อสำรองข้้อมูลองค์กรและลดภาวะเสี่ยงของการสูญหาย
ของข้อมูลที่สำคัญ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณพ์ TQA
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักประเมินและประกัน คุณภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ 4 ป
ี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
เพื่อให้รายละเอียดโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ.2559 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับ
คณาจารย ์และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติ
ปัญญา ในการปฏิบัติงานตลอดปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาอย่าง เต็มกำลังความสามารถ

หัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน เข้าพบผู้บริหารในโอกาสปีใหม่
         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายราชพร ปทะวานิช หัวหน้าสำนักงาน
บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำบุคลากรเข้าพบ ผศ.ดร.ภาวดี
ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อมอบของที่ระลึกและขอพรเนื่องใน
โอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัย 59
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหา โจทย์วิจัยปี 59
โดยระดม บุคลากรทุกฝ่ายเ้้ข้าร่วมระดมสมอง และค้นหาโจทย์วิจัยในครั้งนี้
เพื่อนำผลการวิจัยมาตอบโจทย์ การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงขององค์กร
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 - 2562 และแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นการระดมทุกส่วนงานของ
องค์กร เ้ข้าร่วมเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป ในระยะเวลาอีก 4 ปี ข้างหน้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.เพื่อรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะการใช้บริการของทางสำนักฯ
หารือผู้ปฏิบัติงานจัดทำ มข.30 ระดับคณะ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เชิญ
ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัด มข.30 ระดับปริญญาตรี
ของคณะ เพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของ การจัด มข.30 รายวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้อำนวยการพบบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ทำพิธี ส่งมอบงานแก่ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปคนใหม่พร้อมทั้งได้กล่าว
แสดงความยินดีในครั้งนี้
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้ามอบของที่ระลึกแด่ ผอ.
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาได้นำ คณาจารย์เ้ข้ามอบช่อดอกไม้แ่ด่ ผศ.ดร.ภาวดี ภักด
ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. รศ.สุภาพ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ทำพิธี ส่งมอบงานแก่ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปคนใหม่
พร้อมทั้งได้กล่าว แสดงความยินดีในครั้งนี้
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้ามอบของที่ระลึกแด่ ผอ.
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาได้นำบุคลากรเ้ข้าเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
ต่อ รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสครบวาระ
การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ศ.บวรศิลป์ เชาน์ชื่นประธานกรรมการมูลนิธิ
ิตะวันฉายฯ เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ ผอ.ในโอกาส
ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 29กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาส ครบวาระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ แด่ ผอ.ในโอกาสครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 14.45 น. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ
ผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อ รศ.สุภาพ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสครบวาระ การดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
เริ่มต้นอีกครั้ง กับการเปิดภาคการเรียน ประจำปีการศึกษา
2558 ภาคการศึกษาต้น บรรยากาศคึกคัก โดยเฉพาะที่
อาคารพจน์สารสิน ที่มีนักศึกษาจำนวนมากมาติดต่อที่สำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป
เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น ปี 2558
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป ทั้งอาจารย์ประจำ และอาจารย์ที่
ร่วมสอน โดยมีจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง มี รศ.สุภาพ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรให้การต้อนรับ และให้นโยบาย
การเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
มหกรรม GE - KKU Show and Share 2015
เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป จัดมหกรรม GE-KKU Show and Share 2015
เพื่อแสดงผลงาน และวัตกรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี
2558
กิจกรรมการค้นหา Best Practice
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษา ทั่วไป จัดกิจกรรม
การค้นหา Best Practice ขององค์กร เพื่อค้นแนวปฏิบัติที่ดี นำสู่การเป็นต้น
แบบของการปฏิบัติ สร้างผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กร และ เผยแพร่สู่สาธารณชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาดูงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาส
เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เปิดโลกการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ได้จัดกิจกรรม
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้รายวิชา ศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558
เืพื่อเปิดโอกาสให้ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้นำเสนอกิจกรรมของรายวิชา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรายวิชา และยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่ผู้ที่สนใจ
สำนักฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม่วนซื่นกันถ้วนหน้า
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาัทั่วไป
ได้จัดกิจกรรม การรดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนักฯ เพื่อสืบสาน
ประเพณีีอันดีงามของไทย และเป็นการขอพรปีใหม่ไทยอีกด้วย
โดยมีผู้บริหารสำนักฯ อาจารย์ และ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้พร้อมหน้า
สำนักฯจัดสัมมนาการจัดทำกระบวนงานและคู่มือ
การปฏิบัติงาน ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักฯ
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกระบวน
งานและคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน
ใหม่ ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
สำนักฯแลกเปลี่ยนประสบการวิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การทำวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุน
และการวิจัยใน ชั้นเรียนของอาจารย์สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อแ่บ่งปัน ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
สำันักฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Active Learning"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
“Active Learning” ขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง GL219
อาคารพจน์ สารสิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย เสวกงาม จากคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย
"อบรมเชิงปฏิบัติการการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  ได้จัดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา การเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย
"อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป"
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มภารกิจวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
โดยมี นายชัยมงคล เล่งตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป”
"การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป"
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป"
เพื่อให้อาจารย์ที่ร่วมสอนรายวิชาศึกษามีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สัมมนาประจำปีเพื่อมุ่งสร้างค่านิยมองค์กร SMART
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการพัฒนา
บุคลากร ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มี การแสดงออกตามค่านิยมขององค์กร
(SMART) ณ เมทนีดล เขาค้อรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้บริหารสำนักฯนำบุคลากรขอพรปีใหม่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวย การ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์   และบุคลากร เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอพร
ปีใหม่ 2558
สำนักวิชาึศึกษาทั่วไป เรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนร่วมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2557

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่ร่วมสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2558 ฝ่ายวิชาการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของ ฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
ึซึ่งในครั้งนี้ ผู้บริหารสำนักฯ นำโดย รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อำวยการฝ่ายบริหาร
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป นำทีมผู้่บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
สัมมนาการเขียนหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดการสัมมนา
เรื่อง "การเขียนโต้ตอบหนังสือราชการ" โดยได้รับเกียรติจาก นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยาย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร...(อ่านต่อ)
สัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2556
เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ณ โรงแรมมัลดีฟส์บีช รีสอร์ม จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
ระดมสมองคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
ระดมสมองจัดทำรายละเอียดโครงการ ปี 2558
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการ จัดทำแผนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป"
กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดทำ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ขอแนะนำผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
ตามรูปแบบ Flat Organization และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ประชาพิจารณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชาพิจารณ์หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558 ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้สำนักฯ
ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
Flat Organization การบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ปรับรูปแบบการบริหารองค์กร
ในรูปแบบ Flat Organization ที่จะต้องเป็นองค์กรที่ต้องปรับ
กระบวนการทำงานให้สั้นลง เร็วขึ้น ลดชั้นการบังคับบัญชา
มีลักษณะคล้าย Business Re-engineering ความเชื่อมโยง
กับบริบท ของโครงสร้างการบริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จัดทำรายวิชาพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายวิชา
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการประชุม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ระดมผู้เชี่ยวชาญอบรมอัคคีภัย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในด้านอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 1
นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำ
บุคลากรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับชาติ ครั้งที่ 1
ทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
การสัมมนาการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัด
ผลเร็จของงาน ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็ก
ทรอนิกส์ศึกษาดูงานสำนักฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สัมมนาการเขียนหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดการสัมมนา
เรื่อง "การเขียนโต้ตอบหนังสือราชการ" โดยได้รับเกียรติจาก นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยาย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร...(อ่านต่อ)
สัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2556
เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ณ โรงแรมมัลดีฟส์บีช รีสอร์ม จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
ระดมสมองคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
ระดมสมองจัดทำรายละเอียดโครงการ ปี 2558
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการ จัดทำแผนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป"
กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดทำ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ได้จัดการสัมมนา
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อพัฒนากระบวน
การจัดทำแผนฯ และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
ทราบ ถึงกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะหข้อมูล การพิจารณา องค์ประกอบต่าง ๆ


 
 

กลับหน้าหลัก
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 0-4320-3052
email : genedu2012@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

 

 

 

00064