WWW People
 
  • gephilosophy
  • vision
  • objectge
gephilosophy1 vision2 objectge3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
ข่าวศึกษาทั่วไป

GE ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
สำนักวิชาศึกษาทั่ว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดย มีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 55 คน
โดยภาพรวมของ
กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการของรายวิชา การค้นพบแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการรายวิชา กำจัดการข้อจำกัดต่าง ๆ ถือได้ว่า
กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม นำคณะอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาึศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 803 901
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เบอร์ภายในติดต่อประสานงาน
สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจบริหาร โทร.44845
สายด่วนกลุ่มภารกิจวิชาการ โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ โทร.45980
สายด่วนหน่วยอาคารและสถานที่ โทร.44843
หน่วยงานในสำนัก
กลุ่มภารกิจวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้

ศึกษาทั่วไป โฮมฮัก โฮมใจ สืบสาน ฮีตคอง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขอพรปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตการทำงาน โดยจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในองค์กร และยังช่วยสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ขีดสี ตีเส้น เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา 000 153 พันธะทางสังคมของพลเมือง ได้จัด กิจกรรม "ขีดสี ตีเส้น
เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น" เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง
หน้าที่ของพลเมือง โดย เริ่มจากสังคมใกล้ตัว คือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท
นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมที่พวกเขาอยู่ ได้แสดงออกถึง
สิ่งที่ดีงามเพื่อตอบแทนสังคม
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกำหนดบทบาทหน้าที่
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการประชุม เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที่ ของ
คณะกรรมการ บริหารและพัฒนารายวิชา ประจำปีีการศึกษา 2559 และอบรม
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560
Active Learning กับการจัดกระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL)
รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่
ความสำเร็จขององค์กร

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น"การสร้างทีมงาน
สู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จ ขององค์กร" จากการ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การสัมมนาภายนอก หน่วยงานและนำความรู้มาขยายผลในหน่วยงาน โดยจัด
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์ ในการศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารจัดการ รายวิชา ศึกษาทั่วไป
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดอบรม "เทคนิคการเขียนรายงาน
ผลการดำเนินงาน" ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกอบการ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ
การบริหารจัดการรายวิชาและการจัดทำเอกสาร
ชุดการสอน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 มุ่งพัฒนากระบวน
การเรียน การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดทำเอกสาร
ชุดรายวิชา เพื่อพัฒนา ผู้เรียน 5 ด้าน
หลักการเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
สำนักวิชาศึกษาั่ทั่วไป จัดสัมมนา "หลักธรรมาภิบาลกับ
การปฏิบัติงาน" เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานจริง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตทุกท่านในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
สัมมนาวิชาการพัฒนารายวิชาบูรณาการการเรียน
การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดการสัมมนา "รายวิชาบูรณาการ
การเรียน การสอนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อพัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไปโดย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักฯ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงพลังเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ความภักดี" ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อุดุลยเดชในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้
เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาัลัย
บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้นแบบของการบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ กว่า 20 ปี
ีที่สร้างระบบฯในครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงกับ
การนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการของสำนักฯ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว

สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2558) ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 แล้ว (ศธ 0506(3)/3056 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษา
รายละเอียดและ ดา์วน์โหลดได้ที่นี่


 

     วีดิโอส่งเสริมจรรยายรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนสอบรายวิชาศึษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป"
    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 475/2554) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิขาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ.2548 กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 225/2555) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ. 2548 กับ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม)

 ขอเชิญเช่าบูชา "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บ มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


เอกสารเผยแพร่ฝ่ายวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ฝ่ายบริหาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
   พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนการติดตามประเมินผลการเีรียนการสอน
คู่มือกระบวนการเปิดรายวิชาของคณะมหาวิทยาลัย
   ขอนแก่น

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนงานพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป"

    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2558

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ประกันคุณภาพ เอกสารเผยแพร่ด้านนโยบายและแผน    

รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง
การจัดการความรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)


แผนปฏิบัติการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2560
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี
   
     

โทรศัพท ์กลุ่มภารกิจวิชาการ 043-202585
กลุ่มภารกิจบริหาร 043-203051
กลุ่มภารกิจ 043-203052
เบอร์ภายใน (คลิก)
email : genedu2012@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต ์ free counters  เริ่มนับ 11 กุมภาพันธ์ 2558