WWW People
 
  • gephilosophy
  • vision
  • objectge
gephilosophy1 vision2 objectge3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
ข่าวศึกษาทั่วไป

บุคลากร GE คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  ผลงานด้าน
การจัด การสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม

สำนักวิชาศึกษาัทั่วไป ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ใน 8th KKUL Share & Learn 2017 “Innovation Service for Research University" จัดโดยสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขนอนแก่น โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน
ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม

GE จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการปี 61
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสัมมนา "ทบทวนแผน กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561"
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 โดยมีอาจารย์ และุ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 41 คน
เบอร์ภายในติดต่อประสานงาน
สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจบริหาร โทร.44845
สายด่วนกลุ่มภารกิจวิชาการ โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ โทร.45980
สายด่วนหน่วยอาคารและสถานที่ โทร.44843
หน่วยงานในสำนัก
กลุ่มภารกิจวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมถวายพาพุ่ม รัชกาลที่ 4
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชา นุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดย มีอาจารย์และบุคลากรตัวแทน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดย รองศาสตราจารย
์สุภาพ ณ นคร ดร.อลงกรณ์ ผาผง อาจารย์พัชราภรณ์ จันทหาร
และนายณัฐพงษ์ เพชรดีทน
เปิดเวทีเสวนาและแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแสดงผลงาน
ของนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ (Complex)
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียนในรายวิชาวิชา 803901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้สะท้อนผลจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
การประชุมเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ด้เรียนเชิญ
อาจารย ์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมประชุม เพื่อการสนทนากลุ่ม
(Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการ เรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
GE ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
สำนักวิชาศึกษาทั่ว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมนุษย์ที่สมบูรณ์
ศึกษาดูงานวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม นำคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาึศึกษาทั่วไป
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 803 901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้ 

 
     วีดิโอส่งเสริมจรรยายรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนสอบรายวิชาศึษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป"
    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 475/2554) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิขาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ.2548 กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 225/2555) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ. 2548 กับ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม)

 ขอเชิญเช่าบูชา "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บ มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
สภาพนักงาน มข.ขอเชิญอบรมโครงการ Happy Money เพื่อถ่ายทอดแผนการเงิน 19-20 สิงหาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
  วรางกูร รัชการที่ 10 กำหนดจัดงาน 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


เอกสารเผยแพร่กลุ่มภารกิจวิชาการ
เอกสารเผยแพร่กลุ่มภารกิจบริหาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
   พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนการติดตามประเมินผลการเีรียนการสอน
คู่มือกระบวนการเปิดรายวิชาของคณะมหาวิทยาลัย
   ขอนแก่น

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนงานพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป"

    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มงานวิชาการ
    - แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์

จุลสารศึกษาทั่วไปสานสายใย
บัณฑิตอุดมคติไทย

วารสารศึกษาทั่วไป
รายงานการประชุมประชุมบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

แบบฟอร์มฝ่ายอาคารและสถานที่
  - แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
แบบฟอร์มงานพัสดุ
  - แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
  - แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
  - แบบฟอร์มส่งคืนพัสดุ
  - แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุง (2557)
  - แบบฟอร์มสำเนาเอกสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  - แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
  - แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
  - แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
     และสาธารณูปโภค

  - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  - แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  - แบบฟอร์มขออนุมัติการลงเวลา
  - แบบฟอร์มจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  - แบบฟอร์มข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

แบบฟอร์มฝ่ายการเิงิน
  - แบบฟอร์มขออนุมัติโอที

แบบฟอร์มฝ่ายสารสนเทศ
  - แบบฟอร์มขอใช้บริการฝ่ายสารสนเทศ IT-001
  - แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม IT-002
  - แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการของเจ้าหน้าที่ IT-003
  - แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฯ IT-004

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ
  - ระเบียบการใช้อาคารสถานที่
  - ประกาศสำนักฯแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ประกันคุณภาพ เอกสารเผยแพร่ด้านนโยบายและแผน    

รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง
การจัดการความรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)แผนปฏิบัติการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2560
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี   
       
       
       
       
     

โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจวิชาการ 043-202585 ภายใน 44847
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจบริหาร 043-203051 ภายใน 44845
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจพัฒนาคณภาพ 043-203052 ภายใน 45980
เบอร์ภายใน (คลิก)
email : genedu2012@gmail.com , genedu@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต ์ free counters  เริ่มนับ 11 กุมภาพันธ์ 2558