WWW People
 
  • gephilosophy
  • vision
  • objectge
gephilosophy1 vision2 objectge3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
ข่าวศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมถวายพาพุ่ม รัชกาลที่ 4
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชา
นุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดย
มีอาจารย์และบุคลากรตัวแทนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดย รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ
นคร ดร.อลงกรณ์ ผาผง อาจารย์พัชราภรณ์ จันทหาร
และนายณัฐพงษ์ เพชรดีทน


เปิดเวทีเสวนาและแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงผลงานของนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1
ศูนย์อาหารและบริการ (Complex) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาวิชา 803901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้สะท้อนผลจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
เบอร์ภายในติดต่อประสานงาน
สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจบริหาร โทร.44845
สายด่วนกลุ่มภารกิจวิชาการ โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ โทร.45980
สายด่วนหน่วยอาคารและสถานที่ โทร.44843
หน่วยงานในสำนัก
กลุ่มภารกิจวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
 

การประชุมเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ด้เรียนเชิญ
อาจารย ์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมประชุม เพื่อการสนทนากลุ่ม
(Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการ เรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
GE ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
สำนักวิชาศึกษาทั่ว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมนุษย์ที่สมบูรณ์
ศึกษาดูงานวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม นำคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาึศึกษาทั่วไป
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 803 901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้

ศึกษาทั่วไป โฮมฮัก โฮมใจ สืบสาน ฮีตคอง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขอพรปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตการทำงาน โดยจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีในองค์กร และยังช่วยสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ขีดสี ตีเส้น เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา 000 153 พันธะทางสังคมของพลเมือง ได้จัด กิจกรรม "ขีดสี ตีเส้น
เพื่อถนนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น" เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง
หน้าที่ของพลเมือง โดย เริ่มจากสังคมใกล้ตัว คือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท
นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมที่พวกเขาอยู่ ได้แสดงออกถึง
สิ่งที่ดีงามเพื่อตอบแทนสังคม
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกำหนดบทบาทหน้าที่
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการประชุม เพื่อพิจารณาบทบาท หน้าที่ ของ
คณะกรรมการ บริหารและพัฒนารายวิชา ประจำปีีการศึกษา 2559 และอบรม
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560
Active Learning กับการจัดกระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL)
รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่
ความสำเร็จขององค์กร

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น"การสร้างทีมงาน
สู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จ ขององค์กร" จากการ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การสัมมนาภายนอก หน่วยงานและนำความรู้มาขยายผลในหน่วยงาน โดยจัด
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์ ในการศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารจัดการ รายวิชา ศึกษาทั่วไป
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดอบรม "เทคนิคการเขียนรายงาน
ผลการดำเนินงาน" ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกอบการ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ
การบริหารจัดการรายวิชาและการจัดทำเอกสาร
ชุดการสอน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 มุ่งพัฒนากระบวน
การเรียน การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดทำเอกสาร
ชุดรายวิชา เพื่อพัฒนา ผู้เรียน 5 ด้าน
หลักการเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
สำนักวิชาศึกษาั่ทั่วไป จัดสัมมนา "หลักธรรมาภิบาลกับ
การปฏิบัติงาน" เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานจริง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตทุกท่านในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
สัมมนาวิชาการพัฒนารายวิชาบูรณาการการเรียน
การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดการสัมมนา "รายวิชาบูรณาการ
การเรียน การสอนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อพัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไปโดย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักฯ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงพลังเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ความภักดี" ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อุดุลยเดชในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้
เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาัลัย
บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานระบบ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้นแบบของการบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ กว่า 20 ปี
ีที่สร้างระบบฯในครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงกับ
การนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการของสำนักฯ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว

สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2558) ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 แล้ว (ศธ 0506(3)/3056 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษา
รายละเอียดและ ดา์วน์โหลดได้ที่นี่


 

     วีดิโอส่งเสริมจรรยายรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนสอบรายวิชาศึษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป"
    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 475/2554) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิขาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ.2548 กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 225/2555) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ. 2548 กับ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม)

 ขอเชิญเช่าบูชา "พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บ มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
สภาพนักงาน มข.ขอเชิญอบรมโครงการ Happy Money เพื่อถ่ายทอดแผนการเงิน 19-20 สิงหาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
  วรางกูร รัชการที่ 10 กำหนดจัดงาน 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


เอกสารเผยแพร่ฝ่ายวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ฝ่ายบริหาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
   พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนการติดตามประเมินผลการเีรียนการสอน
คู่มือกระบวนการเปิดรายวิชาของคณะมหาวิทยาลัย
   ขอนแก่น

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนงานพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป"

    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มงานวิชาการ
    - แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์

จุลสารศึกษาทั่วไปสานสายใย
บัณฑิตอุดมคติไทย

วารสารศึกษาทั่วไป
รายงานการประชุมประชุมบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
  - แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
  - แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
  - แบบฟอร์มส่งคืนพัสดุ
  - แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุง (2557)
  - แบบฟอร์มสำเนาเอกสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  - แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
  - แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
  - แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
     และสาธารณูปโภค

  - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  - แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
  - แบบฟอร์มขออนุมัติการลงเวลา
  - แบบฟอร์มจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  - แบบฟอร์มข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

แบบฟอร์มฝ่ายการเิงิน
  - แบบฟอร์มขออนุมัติโอที

แบบฟอร์มฝ่ายสารสนเทศ
  - แบบฟอร์มขอใช้บริการฝ่ายสารสนเทศ IT-001
  - แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม IT-002
  - แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการของเจ้าหน้าที่ IT-003
  - แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฯ IT-004

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ
  - ระเบียบการใช้อาคารสถานที่
  - ประกาศสำนักฯแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ประกันคุณภาพ เอกสารเผยแพร่ด้านนโยบายและแผน    

รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง
การจัดการความรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)แผนปฏิบัติการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2560
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี   
       
       
       
       
     

โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจวิชาการ 043-202585 ภายใน 44847
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจบริหาร 043-203051 ภายใน 44845
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจพัฒนาคณภาพ 043-203052 ภายใน 45980
เบอร์ภายใน (คลิก)
email : genedu2012@gmail.com , genedu@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต ์ free counters  เริ่มนับ 11 กุมภาพันธ์ 2558