WWW People
 
  • gephilosophy
  • vision
  • objectge
gephilosophy1 vision2 objectge3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
ข่าวศึกษาทั่วไป

เปิดตัวโครงการ 7ส เพื่อสร้างองค์กรน่าอยู่
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เปิดตัวโครงการ 7ส เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพบุคลากร
ระบบงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นครั้งแรก
ของการนำกิจกรรม7ส มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดระบบการทำงานของสำนักฯ และเป็นการยกระดับ
มาตรฐานของหน่วยงาน ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และเกิดความคล่องตัว รวมถึงมีสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่สวยงาม


สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ Learning Space
ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร และเปิดตัวโครงการ GE Sport
Days 2018 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายและ
สร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี สุขภาวะ และมี
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เบอร์ภายในติดต่อประสานงาน
สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจบริหาร โทร.44845
สายด่วนกลุ่มภารกิจวิชาการ โทร.44847
สายด่วนกลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ โทร.45980
สายด่วนหน่วยอาคารและสถานที่ โทร.44843
หน่วยงานในสำนัก
กลุ่มภารกิจวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
 

การประชุมวิชาการ "การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค)
สำนักวิชาศึกษาัทั่วไป จัดโครงการประชุมวิชาการ"การศึกษาทั่วไป
(ระดับภูมิภาค) เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบัน เครือข่ายการศึกษาแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอน รวมถึงสร้าง ความร่วมมือ
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา และทักษะการเรียนรู้
ู้ในศตวรรษที่ 21
บุคลากร GE คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  ผลงานด้านการจัด
การสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม

สำนักวิชาศึกษาัทั่วไป ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ใน 8th KKUL Share & Learn 2017 “Innovation Service for Research
University" จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขนอนแก่น โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน ด้านการจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นวัตกรรม
GE จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการปี 61
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสัมมนา "ทบทวนแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561"
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 โดยมีอาจารย์ และุ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 41 คน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมถวายพาพุ่ม รัชกาลที่ 4
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชา นุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดย มีอาจารย์และบุคลากรตัวแทน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดย รองศาสตราจารย
์สุภาพ ณ นคร ดร.อลงกรณ์ ผาผง อาจารย์พัชราภรณ์ จันทหาร
และนายณัฐพงษ์ เพชรดีทน
เปิดเวทีเสวนาและแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแสดงผลงาน
ของนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ (Complex)
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียนในรายวิชาวิชา 803901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้สะท้อนผลจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
การประชุมเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ด้เรียนเชิญ
อาจารย ์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมประชุม เพื่อการสนทนากลุ่ม
(Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการ เรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป


 

     วีดิโอส่งเสริมจรรยายรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคี เปิดรายวิชา "วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"
ขอลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
    ระหว่างวันที่ 8–19 มกราคม 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
| แนวปฏิบัติการขอสอบชดเชย
| แบบฟอร์มขอสอบชดเชย
| รายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนสอบรายวิชาศึษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป"
    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป
แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 475/2554) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิขาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ.2548 กับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 225/2555) เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   พ.ศ. 2548 กับ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม)

 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บ มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
สภาพนักงาน มข.ขอเชิญอบรมโครงการ Happy Money เพื่อถ่ายทอดแผนการเงิน 19-20 สิงหาคม 2560


เอกสารเผยแพร่ประกันคุณภาพ เอกสารเผยแพร่ด้านนโยบายและแผน    
   
   
   
   
   
     
       
       
       
     

โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจวิชาการ 043-202585 ภายใน 44847
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจบริหาร 043-203051 ภายใน 44845
โทรศัพท์/แฟกซ์ กลุ่มภารกิจพัฒนาคณภาพ 043-203052 ภายใน 45980
เบอร์ภายใน (คลิก)
email : genedu2012@gmail.com , genedu@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต ์ free counters  เริ่มนับ 11 กุมภาพันธ์ 2558