• gephilosophy
  • objectge
  • vision
gephilosophy1 objectGE2 vision3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
 

 
 
เอกสารเผยแพร่กลุ่มภารกิจวิชาการ
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
   พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนการติดตามประเมินผลการเีรียนการสอน
คู่มือกระบวนการเปิดรายวิชาของคณะมหาวิทยาลัย
   ขอนแก่น

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนงานพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป"

    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มงานวิชาการ
    - แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

กลับหน้าหลัก
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 0-4320-3052
email : genedu2012@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

 

 

 

00064