• gephilosophy
  • objectge
  • vision
gephilosophy1 objectGE2 vision3
jQuery Photo Slider by WOWSlider.com v5.2
 
 
 

 
 
เอกสารเผยแพร่กลุ่มภารกิจวิชาการ
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่   พ.ศ.2562และประกาศการเทียบรายวิชาใน
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี สังกัดสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่   พ.ศ.2558
แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนการติดตามประเมินผลการเีรียนการสอน
คู่มือกระบวนการเปิดรายวิชาของคณะมหาวิทยาลัย
   ขอนแก่น

คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือกระบวนงานพัฒนาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แบบคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
    - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 485/2559 เืรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสอนชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป"

    - คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
    - แผนผังขั้นตอนการขอสอบชดเชยรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

 แบบแสดงเจตจำนงสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มงานวิชาการ
    - แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

กลับหน้าหลัก
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 0-4320-3052
email : genedu2012@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th

 

 

 

 

 

00064