สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมการพิจารณากระบวนงานที่สำคัญของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
   
    
     


         
        สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยการสนับสนุนของผู้บริหารสำนักฯ ได้กระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนงาน หรือกระบวนการทำงานของบุคลากร ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของงาน และการลดขั้นตอนให้มีความกระชับมากขึ้น หลักสำคัญคือความเชื่อมโยงของกระบวนงาน
ที่บุคลากรทุกฝ่ายจำเป็นต้องทราบ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่มีการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กร มีการประสานงานที่ดี มีการส่งผ่านผลการปฏิบัติงานไปยังกระบวน
งานอย่างไร ต้องประสานงานกันใครบ้าง ทราบกระบวนงานของเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติ อีกทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับลดขั้นตอนของเพื่อนร่วมงานที่นำเสนอ ให้กระชับมากขึ้น ลดเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพงานอีกด้วย