สำนักฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร
   

 

 

     
     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่าน สำนักว่ิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ในโอกาสวันสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ไทย
ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำทีมโดย รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้โอกาส
คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำดำหัวและขอพรปีใหม่ไทย พ.ศ.2558 ตบท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสนี้ ขอพรให้
บุคลากรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปเทอญ