สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดผลเร็จของงาน ณ เดอะชาโตเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

         ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ที่่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัด
ผลเร็จของงานขึ้น ณ เดอะชาโตเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
บรรยากาศการสัมมนา แบ่งเป็นช่วงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร นำโดยคุณสุรีมาศ ธนพฤฒิบดี พิธีเปิดโดย รศ.สุภาพ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ช่วงของการบรรยายทฤษฎีด้านการวัดและประเมินผล โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ ซึ่งโครงการ
สัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่
องค์กรคาดหวังโดยได้จากการระดมสมองของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง