GE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ

 
     
        
          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านประกันคุณภาพ(ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง) เพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และพิจารณารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (GL 336) อาคารพจน์
สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งที่บุคลากรได้เรียนรู้ในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
        เอกสารการอบรมประกอบด้วย
        1.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
        2.ไฟล์นำเสนอ