การสัมมนาการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
      

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดสัมมนาการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 ณ เกาะกูดรีสอร์ท จังหวัดตราด โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้จัดกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการ
ลดต้นทุนของกระบวนการทำงานแต่ละกระบวนงาน (ขั้นตอน / ระยะเวลา / งบประมาณ / ทรัพยากรอื่น ๆ) กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนงานที่มีการดำเนินการดังนี้ 1.ลดขั้นตอนการทำงาน
2.ลดระยะเวลาในการทำงาน 3.ประหยัดค่าใช้จ่าย กิจกรรมการนำเสนอกระบวนงานของผู้รับผิดชอบโครงการ การพัฒนากระบวนการ
ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเน้นที่กระบวนการหลัก (Core process 4 กระบวนงาน Management Process 4 กระบวนงาน
Supporting Proces จำนวน 7 กระบวนงาน) โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนงานทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานของผู้รับผิดชอบต่อไป จากนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการศึกษาธรรมชาติ
เพื่อสร้างความผาสุกและความสามัคคีระหว่างบุคลากร