สำนักฯจัดสัมมนาการจัดทำกระบวนงานและคู่มือ การปฏิบัติงาน ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

     
     เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำกระบวนงานและ
คู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานใหม่" ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนงาน
ให้มีความกระชับ ปรับลดขั้นตอน ปรับปรุงขั้นตอนที่พบปัญหาอุปสรรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้
กระบวนงานที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติของบคุลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างคู่มือ
ที่มีมาตรฐานซึ่งผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือไปแล้วในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 จากกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายใต้โครงการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีการดำเนินการที่เป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน และยังมีส่วนช่วยสร้างความสามัคคีของบุคลากรมากขึ้น
อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะผลักดันผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางที่องค์กรคาดหวัง โดยทุกคนจะร่วมกันสร้างสรรคอย่างผาสุก