"อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป"
 
 
   
 
     
       เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มภารกิจวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปโดยมี นายชัยมงคล เล่งตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยมี นายธีระเดช ธนะภวา อดีตอาจารย์สังกัด
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชา และบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำโปรแกรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น