สัมมนาวิชาการพัฒนารายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        
          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษาร่วมกับ
มูลนิธิรากแก้วเพื่อนำร่องขับเคลื่อนโครงการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนกแก่นได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ณ ตำบล
ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิรากแก้วจึงมี
กำหนดการสัมมนา "การพัฒนารายวิชาบูรณาการการเรียการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้
ของคณาจารย์และนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายต่อไป
         ในช่วงเช้าพิธีเปิดการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายในหัวข้อ "บูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาการจาก ภาคทฤษฏี
สู่ภาคปฏิบัติ"
         ในช่วงบ่ายได้รับเกีรยติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร บรรยายในหัวข้อ
"การพัฒนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และการ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนแผนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (TQF) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร อ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์
และ อ.ดร.ดวงกมล บางชวด เป็นคณะวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากอาจารย์ที่ร่วมสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์จากคณะวิชา ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้