สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป"วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557
 
 
   
     
  
         
        เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป ได้จัดการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนฯ และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ทราบ ถึงกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะหข้อมูล การพิจารณา องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์องค์กร เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันที่องค์กร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และมี นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย
ในหัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์" ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย :-
       1.กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
           1.1 การกำหนดโครงการกิจกรรม
           1.2 การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน
           1.3 การกำหนดงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
        ซึ่งจากการสัมมนาในครั้งนี้ บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร และได้ประสบการณ์ที่ดี
ในการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่จะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี