สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SAR-IQA และ รายงาน SAR-EdPEx
 
 
   
   
   
   
   
    

         เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SAR-IQA และ รายงาน SAR-EdPEx
ณ โรงแรมมัลดีฟส์บีช รีสอร์ม จังหวัดจันทบุรี เพื่อระดมสมองคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ และนางสาวสุรีมาศ ธนพฤฒิบดี
เป็นวิทยากร และ นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 12 คน