การระดมสมองจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558


                  สำนักวิชาศึกษาทั่ว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง "การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมย่อยที่ 2
การจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง GL218 ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการประดมสมองทุกภาคส่วน จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมี นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

                   1. การกำหนดกิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
                   2. การกำหนดงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
                   3. สรุปผลการดำเนินงานแลพิธีปิด
โดยมีระแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มจัดการศึกษาและวิจัย 2.กลุ่มด้านบริหารจัดการ จากนั้นร่วมกันพิจารณารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการ ปี 2558 ในส่วนของความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ จากนั้นพิจารณาในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

   
 
ภาพ/ข่าว จักรินทร์ ศิลารัตน์