ประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: การพัฒนานักศึกษาสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
      เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่าย ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ
"การพัฒนานักศึกษาสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย) เป็นประธานในการประชุมวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน
และ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาสู่ ค่านิยมหลัก
12 ประการ" การนำเสนอ การดำเนินงานโครงการจิตอาสา จำนวน 6 โครงการ โครงการพัฒนานักศึกษา 6 โครงการและโครงการ
การจัดการเรียนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลงที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ สู่การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติการนำเสนอ
โปสเตอร์ผลงาน กิจกรรมการถอดบทเรียน เรื่อง รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่ค่านิยทหลัก 12 ประการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.สุภาพ ณ นคร เป็นผู้ดำเนินรายการ ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 3 หัวข้อประกอบด้วย 1) รูปแบบการพัฒนานิสิต นักศึกษา สู่ค่านิยม 12 ประการ 2) รูปแบบการพัฒนานิสิต นักศึกษา ด้านจิตอาสา
3) การพัฒนานิสิต นักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน