สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายวิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย"
 
 
   
  
         
        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายวิชาความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้บรรยายถึง
สภาพสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน ความเหมือนและความแตกต่างของการปกครองสังคมประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสภาพปัจจุบัน
ของพลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงมายังรายวิชาฯ ที่เป็นจุดประสงค์ของการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ท้ายสุดของการประชุม
รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
ต่อวิทยากร