สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดเวทีประชาพิจารณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
 
 
   
     
     
    

        
              ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชาพิจารณ์หมวด วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้สำนักฯ ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ในโอกาสนี้มีกิจกรรม
การเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของวิชาศึกษาทั่วไปในการพัฒนาการศึกษาชาติ" มี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ร่วมเสวนา และมี รศ.สุภาพ ณ นคร เป็นผุู้ดำเนินการเสวนา
               ต่อมามีการนำเสนอ "ร่าง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558" พร้อมสะท้อนแนวคิดจากผู้ฟัง