สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
 
   
     
    

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นางจินตนา กนกปราน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ได้เชิญบุคลากรสังกัดกลุ่มภารกิจภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นการกำกับติดตามของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนฯ และเป็นเวทีสะท้อน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันวางแผนเพื่อหาทางออกร่วมกัน ส่งผลถึง
ภาพรวมของการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบรรลุค่าเป้าหมายขององค์กร