เปิดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

 

     
         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ต้อนรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เพื่อแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป การเปิดวีดิทัศนแนะนำรูปแบบจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
โดยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้ e-Larning การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน และการประเมินผล
รายวิชา พร้อมแนะนำเอกสารประกอบการเรียนของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีข้อมูลที่พร้อมต่อการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป