ผู้บริหารสำนักฯ นำบุคลากรขอพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
 
   
 
   
                       

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากร เข้าพบ
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอพรปีใหม่ 2558 โดยท่านผู้บริหารได้ให้กำลังใจในการทำงาน และได้ย้ำชัด
ถึงความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป และขอให้หน่วยงานนี้เจริญงอกงาม เป็นกำลังสำคัญที่จะมีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นคนดี และคนคนเก่งออกไปรับใช้สังคม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุลากรของสำนักฯ ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้