สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ขอบคุณบุคลากรของฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
   
 
                       
            สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2558 กับงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของ ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558     บรรยากาศภายในงานมีการแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ          ภายในสังกัด ประกอบด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวาการ สำนักวิทยบริการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานกล่าวแสดงความรู้สึกและอวยพรปีใหม่ให้บุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ กล่าวอวยพร และกิจกรรมการจับสลาก
ของขวัญปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อไป บุคลากรทุกคนจะเก็บภาพประทับใจในครั้งนี้เป็นพลัง ในการ
ผลักดันผลการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขออวยพรให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป