เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดพิธีส่งมอบงาน
แด่ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปคนใหม่ ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้ เพื่อ
ส่งสอบงานพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว และได้ฝากผู้บริหารชุดใหม่ในการสร้างบัณฑิตไทยให้เป็นคนดี
คนเก่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป และในช่วงท้ายได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน