การประชุมเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
   

 

     

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมประชุมเพื่อการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของนักศึกษา รายวิชา ศึกษาทั่วไป ณ ห้อง GL218 (Smart Classroom) ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป แบบ Project Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งได้เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดการประชุม
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีอาจารย์ร่วม กิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 45 คน โดยในประเด็นดังกล่าวสำนักฯ ได้รับทุนสนับสนุนตาม
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  1) เพื่อศึกษารูปแบบการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน และ2) เพื่อค้นหา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน สำนักฯ จึงได้เรียนเชิญ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกท่านร่วมหารือในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้

  1. หลักการการทำโครงงาน
  2. วัตถุประสงค์การทำโครงงาน
  3. แนวทางการทำโครงงาน
  4. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการทำโครงงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอย่างดี และระหว่างการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ตนเองรับผิดชอบ การตั้งข้อสังเกต และการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดการประชุม

  

             กลับหน้าหลัก