สำนักฯ จัดกิจกรรมค้นหา Best Practice

 

     
         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่าน สำนักว่ิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเพื่อค้นหา และเขียน Best Practice โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น
3 กิจกรรม ประกอบด้วย
         กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย "แนวทางการค้นหาแนวปฏิบัติงานที่ดี และวิธีการเขียน Best Practice
         กิจกรรมที่ 2 การแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
                             และกลุ่มการเรียนการสอน จากนั้นดำเนินการกรอกแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
         กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่ม

         ภายหลังจากมีการนำเสนอและมีการรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรในที่ประชุม จากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะทำการปรับปรุงรายละเอียด
ให้สมบูรณ์และจัดส่งเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม GE-KKU show and share 2015 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ อาคารพจน์ สารสิน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป