สำนักฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     
        
           เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 10.00 13.00 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดประชุม "การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559" เพื่อถ่ายทอดและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปี การถ่ายทอดตัวชี้วัด ที่สำนักฯคาดหวัง เพื่อให้
ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้วิพากษ์รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย การจัดเก็บข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง พร้อมนี้ยังชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และมอบหมายให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการในภาพรวม