ผอ.สถาบันภาษาเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
     
         เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณาจารย์
เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปคนใหม่ และยังเป็นกระกระชับ
ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง