เมื่อวันที่ 29กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ
เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาส ครบวาระ การดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน
2558 นี้ และผู้อำนวยการฯ ยังได้ส่งมอบพลังของการเป็นครูที่สร้างคุณูปการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สร้างบัณฑิต
ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป