การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559
     

     
         เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยสถาบัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นประธาน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย
หลักการและทฤษฎีด้านการวิจัยสถาบัน การแจ้งตารางการดำเนินการวิจัยสถาบับของสำนักฯ การพิจารณาโจทย์วิจัยรายบุคคล ที่เป็น
ความต้องการของสำนักฯ ที่จะนำผลการวิจัยมาพัฒนางานจริงของบุคลากร ส่งผลดีต่อการภาพรวมของการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
และเกิดความคุ้มค่าจากการใช้งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการทำงาน