"การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป"
 
 
   
 
     
            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การวางแนวทางการทวนสอบ วิธีการทวนสอบ และกำหนดเวลาในการทวนสอบ  ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจียมจิต
แสงสุวรรณ
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยายในครั้งนี้ และมี รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนร
ู้ในประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา และวิทยากรตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัย