บุคลากร GE คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  ผลงานด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
        
 

          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม 8th KKUL Share & Learn 2017 “Innovation Service for Research University” จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักฯได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

ลำดับที่

เรื่อง

เจ้าของผลงาน

ประเภทผลงาน

1

การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพ 

นางจินตนา กนกปราน

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้

2

การประยุกต์ใช้ QR Code และ Google Form สำหรับการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

3

การประยุกต์ใช้ Google Apps กับการดำเนินงานด้านแผน

นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

4

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานภาระงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้

5

ระบบสารสนเทศการรายงานผลการดำเนินการด้านประกันคุณภาพสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นายจักรินทร์ ศิลารัตน์

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

        

           ในส่วนของพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
และได้กล่าว ชื่นชมสำนักหอสมุดที่มีผลงานโดดเด่นและได้จัดกิจกรรม Share and Learn 2017 นี้ขึ้น มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  โดยมี
หน่วยงานส่งผลงาน เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2560 มีหน่วยงานส่งผลงานถึง 32 ผลงาน ทั้งแบบโปสเตอร์และวีดิโอ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ
ที่น่าสนใจ เช่น Open house และการเสวนาวิชาการ เป็นต้น

            ผลการตัดสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผลงานการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ QR Code และ Google Form สำหรับการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เจ้าของผลงาน นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จที่บุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ และสะท้อนถึงการดำเนินงานของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บุคลากรผลิตผลงานและการสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมดังกล่าว สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอแสดงความชื่นชม และเชิญชวนบุคลากรทุกคนร่วมภาคภูมิใจในผลงานดังกล่าวร่วมกัน

ขอแสดงความยินดี

นายณัฐพงษ์ เพชรดีทน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม