สัมมนาประจำปีเพื่อมุ่งสร้างค่านิยมองค์กร SMART

 
 
   
 
                       

           สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีการแสดงออกตามค่านิยมขององค์กร (SMART) ในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558  ณ เมทนีดล เขาค้อรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดการสัมมนา
และบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการบริหารจัดการที่ควรเรียนรู้” และการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ภายนอก ในประเด็นการแสดงออก
ตามค่านิยม ขององค์กร (SMART) กิจกรรมตอนเย็นเป็นกิจกรรมการจับสลากของขวัญปีใหม่และงานเลี้ยงรื่นเริง (SMART GE Party night) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรที่จะต้องปฏิบัติงานที่มีความสอดประสานเชื่อมโยงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน คือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลอมรวมใจของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างค่านิยมองค์กร “SMART” ที่จะต้องมี  บุคลากรที่ SMART เพื่อสร้างองค์กร SMART