สำนักฯแลกเปลี่ยนประสบการวิจัยสถาบันและวิจัยชั้นเรียน
 
     
     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง GL336 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน เวลา 09.00 - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์การทำวิจัย ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตของการดำเนินการที่ผ่านมา
ของบุคลากรแต่ละท่าน ซึ่งได้รับเกีรติจาก รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกียรติ
เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยสาระการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้หัวหน้าโครงการ (นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์ และนางสาว
จุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ)จะได้นำไปถอดบทเรียนในลำดับต่อไป