สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินเข้าคาราวะผู้บริหารในโอกาสปีใหม่ 2559
   
     
         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายราชพร ปทะวานิช หัวหน้าสำนักงาน บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้นำบุคลากรเข้าพบ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อมอบของที่ระลึกและขอพรเนื่องใน โอกาสเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2559