สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557
 
 
   
 
   
                       
            เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่ร่วมสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ที่กำลังจะมาถึง มีการแนะนำเลขานุการรายวิชา การแบ่ง
ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ลงในกลุ่มวิชาให้ครบทุกกลุ่ม การบันทึกภาพเพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาจารยผู้สอน