เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 

     
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญอาจารย์ที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดการศึกษา แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้น
ณ ห้อง GL218 ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน โดยมี รองศาสตราจารย์ สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปกล่าวเปิดการประชุม
และการบรรยายในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF HEd)"
โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร บรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ตรงจากการฝึกวิปัสนากรรมฐาน ณ ศูนย์วิปัสนาธรรมสุวรรณา" โดย
รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา และกิจกรรมการแนะนำผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 และ
พิจารณาเลือกตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558