ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปหารือผู้ปฏิบัติงานจัดทำ มข.30 ระดับคณะ
     
     
         เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานการจัดทำ มข.30 ระดับคณะวิชา
เข้าหารือเกี่ยวกับปัญหาของ การจัด มข.30 รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะวิชาเข้าร่วมหารือจำนวน 27 คน โดยมี
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ข้อสรุปในการหารือจะเป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันต่อไป