สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
        


         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงพลังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
"รวมพลังแห่งความภักดี" ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศความจงรักภักดีและ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช ในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้
รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นการทำความดี เพื่อถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
อดุลยเดช ในกิจกรรมดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ กิตติชัยไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำกิจกรรม พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น