การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยสถาบัน
     
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. สำนักวิ่ชาศึกษาทั่วไป ได้จัดเวทีการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยสถาบันของบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการ
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนดโดยใช้ประสบการณ์เดิมในการวิจัยสถาบันของแต่ละคน เพื่อ
นำไปสู่การสกัดความรู้ที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคน นำไปสู่การแบ่งปันเผยแพร่ภายในองค์กรในลักษณะของ "คู่มือการวิจัยสถาบันของ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป" ในลำดับต่อไป