กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ปรัชญา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปคืออะไร สอนอย่างไร ประเมินผล อย่างไร
 
 
   
     
  

         
        ปรัชญา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปคืออะไร สอนอย่างไร ประเมินผล อย่างไร เป็นการตั้งคำถามที่หลายท่านมีข้อสงสัย การพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน
โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ที่เป็นบุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะต้องมีแนวทางในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่จะต้องตกผลึกปรัชญาวิชาศึกษา
ทั่วไป ต้องรู้ว่าวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งให้นักศึกษาเป็นอย่างไร กระบวนการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่อาจารย์ผู้สอนได้ถ่ายทอดผ่านการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปทำอย่างไร กระบวนการเหล่านี้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิทยากร