การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
     
      สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดเวทีการจัดการความรู้ ด้านการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
บริหารรายวิชาแต่ละวิชานำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ณ ห้อง GL 218 อาคารพจน์ สารสิน
ซึ่งในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร ของสำนักฯ ร่วมกิจกรรม จำนวนมาก 56 ท่าน ซึ่งประเด็นที่นำเสนอประกอบด้วย
  • วิธีการสอนเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
  • วิธีการประเมินการสอนเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
  • เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
  • สื่อการสอนที่ดีของรายวิชา

      ในช่วงท้ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป