แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
 
 
     
         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ให้การต้อนรับตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร
จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายพุธทอง กาบบัวลอย หัวหน้ากลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์และบริการ
ไอทีคลีนิค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาการใช้บริการ การแนะนำบริการในด้านต่าง ๆ ของสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ส่งตัวแทนบุคลากรเพื่อให้ข้อมูลในครั้งนี้ และร่วมสะท้อนผลการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป