GE ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
        

           14 มิถุนายน 2560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์
และ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 55 คน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิดการจัดการกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้

          ช่วงเช้า เวลา 09.15 - 12.00 น.เป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยประธานรายวิชา/ผู้แทนรายวิชาศึกษาทั่วไป

           ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชานำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น นอกเหนือจาก
ที่กำหนดในชุดการสอน"และในช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันถอดบทเรียนทั้งหมดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Best Practice คืออะไร ?
             เริ่มจากความหมายของ  Best Practice  เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้
ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด Best Practice จะไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธีการทำงานที่ดี  แต่เป็นการทำงานที่ดีกว่าหรือดีที่สุด  ซึ่งมีทั้งการทำงาน
ในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ทำให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุดมีอีกคำหนึ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Best Practice คือ
Good Practice  เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง ใช้ในความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจจะยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
แน่ชัด หรือแสดงความถูกต้องอย่างชัดเจน อาจจะเป็นเพียงคำบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันผลงาน  
Best practice เป็นคำเฉพาะหรือศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน
หรือแสดงผลงานหรือความสำเร็จของงาน   อีกคำก็คือ Innovative Practice หมายถึง จุดเน้นและแนวทางการทำงานที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
ตัวชี้วัดใดบอกความสำเร็จได้

                ที่มาหรือจุดเริ่มต้นของ Best Practice เริ่มต้นมาจากวงการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกา ได้มีสมาคมวิชาชีพแพทย์รวมตัวกันเพื่อทำการ
ปรับปรุง  คุณภาพการดูแลผู้ป่วย สมาชิกของสมาคมจะทำการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ โปรแกรมการดูแลสุขภาพในราคาที่ต่ำ แต่ให้
ความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง 
มีการแจกรางวัล Best Practice เพื่อกระตุ้นการปรับปรุงคุณภาพผลงาน รางวัลแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะผลงาน   ซึ่งเชื่อถือได้
ว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมในแต่ละประเภท ส่วนรางวัลใหญ่มีเพียงรางวัลเดียวคือ Grand Prize  ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงิน 2,400,000 บาท
ได้เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติของสมาคม   ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Best Practice และเว็บไซต์ของสมาคม   วอย่างโปรแกรม
ที่ได้รางวัลคือ โปรแกรมการเชิญชวนดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากของกลุ่มแพทย์เฮนรี่ฟอร์ด โดยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้
ที่บ้านร่วมกับการรักษาที่ศูนย์การรักษา โดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะการวิจัย ผลของโปรแกรมพบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย
ที่ได้รับการวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งในระยะแรกเท่านั้น ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการดูแลรักษา การประเมินการให้รางวัลมีทั้งการสังเกต
อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนา และการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วย

                 จุดเริ่มมาจากวงการแพทย์ที่ว่าเมื่อ Best Practice เป็นของดีแน่นอนต้องมีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ ความโด่งดังของ Best Practice
เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานในภาคธุรกิจได้นำไปใช้เป็นรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับฝ่ายหรือแผนกต่างๆ  ขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค
์ผลงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันนำมาสู่การสร้างผลกำไรให้บริษัทหรือองค์กร ผลตอบแทนสำหรับ
ฝ่ายหรือแผนกที่จะได้รับรางวัลนั้นในระยะแรกมักจะเป็นถ้วยรางวัล และเงินสดเป็นส่วนใหญ่ แต่ในระยะต่อมา หลายองค์กรเห็นว่า การให้รางวัล
ดังกล่าวไม่สามารถกระตุ้นการทำงานได้เพียงพอและยั่งยืน จึงได้เปลี่ยนรางวัลและรูปแบบการให้รางวัล โดยเน้นรางวัลในสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
เช่น การให้โอกาสการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การผ่อนคลายกฎระเบียบการทำงาน และการให้โอกาสผู้ปฏิบัติระดับล่างเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง
ได้ง่าย และไม่เป็นทางการมากขึ้น

                 Best Practice สามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง  

                   1.  เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ คิดเชิงอนาคต  คิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลง ส่วนผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติ  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาการทำงาน
การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรืออาจจะเกิดแนวคิดจากคำปรารภของคณะกรรมการ  ของผู้ปกครอง ของประชาชน หรือผู้รับบริการ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ หรือที่ดีกว่า

                   2.  เกิดจากปัญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ความกดดันจากผู้รับบริการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ภาวะข้อจำกัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤติ ทำให้
มีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการที่ดีกว่า เพื่อให้ได้ผลผลิตความสำเร็จสูงสุด

                   3.  เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา  ค้นหาวิธีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต กำไร หรือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ

                  ขั้นตอนการดำเนินงาน Best Practice   เสนอแนะได้ ดังนี้

                   ขั้นตอน 1 การวิเคราะห์ภารกิจที่แท้จริงของหน่วยงานนั้น ๆ

                   ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานซึ่งอาจดำเนินการได้หลายวิธี  เช่น  ใช้วิธีการสำรวจ  การระดมความคิด 
การใช้กระบวนการ AIC (Appreciation – Influence - Control) หรือ SWOT เป็นต้น

                   ขั้นตอน 3 การกำหนดภาพความสำเร็จในอนาคต จัดทำรูปแบบ (Model) วิธีการดำเนินงาน

                   ขั้นตอน 4  การปฏิบัติตามแบบวิธีการ อาจจะเริ่มทดลองนำร่องตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

                        ขั้นตอน 5  ประเมินผลวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านขั้นตอน  ระยะเวลา งบประมาณ และผลที่ได้รับกับวิธีการเดิม

                   ขั้นตอน 6  ปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการนำไปใช้ในหน่วยงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

                   ขั้นตอน 7  การบันทึก เขียนรายงาน ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ

                  นอกจาก  7 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว ท่านสามารถจะดำเนินการได้อีกลายกระบวนการ อย่างเช่น ตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง
(Demming circle) ซึ่งประกอบด้วย  P :  การวางแผน  D :  การปฏิบัติ  C :  การตรวจสอบประเมินผล  และ  A :  การปรับปรุง พัฒนา
กำหนดกิจกรรมใหม่  

                คุณลักษณะของ Best Practice  ควรจะมีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
                  1.เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน

                   2.สนองต่อนโยบายการแก้ปัญหา การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน

                   3.  ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการทำงาน

                   4.  ลดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย

                   5.  การนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทำงาน

                   6.  วิธีการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ขึ้นใหม่

                   7.  สามารถทำแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเก่าและใหม่

                   8.  อำนวยความสะดวกในการใช้

                   9.  วางระบบการให้บริการ  มีช่องทางการให้บริการ

                   10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทำงานลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่นได้

                   11. ผลผลิต/ความสำเร็จเพิ่มขึ้น

                   12. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                   13. สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานต่อไปได้ยั่งยืนพอสมควร

                   14. การพัฒนาปรับปรุงต่อไป

                สรุป Best Practice เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทาง ทั้งตัวผู้นำ
ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาที่มีขั้นตอน ในหน่วยงานทางการศึกษา อาจจะมี BP อยู่แล้ว
ทั้งด้านบริการ ด้านคุณภาพ หรือด้านอื่น  การจะพิจารณาว่าเป็น BP หรือไม่ มีข้อควรคำนึง เช่น ภารกิจที่แท้จริง การลดเวลา ค่าใช้จ่าย
ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

                BP ที่ได้ควรมีการบันทึกเขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างยิ่ง
และอาจนำไปสู่การตอบแทนหรือให้รางวัลในลักษณะต่าง ๆ ได้

               จากหลักการดังกล่าวมาทั้งหมด หลายท่านน่าจะคุ้นๆ นะว่าแนวคิดที่ว่ามานี้ มาจากหลักการเดียวกันของเครื่องมือทางการจัดการที่ท่านเคยศึกษามา  รับรู้มา  ทั้งที่เป็น TQM  หรือ  PMQA   และก็ KM   รวมทั้ง BFC 
ทั้งนั้น   แล้วแต่จะเรียก แล้วแต่คนที่เป็นเป็นเจ้าของความคิด  แต่มุ่งที่ประสิทธิภาพของงานเหมือนกัน

.ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/430926

 

Best Practice ทางการศึกษา
             American Productivity and Quality Center
 ให้นิยาม Best Practice ไว้ว่า คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ หรือวิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
             Best Practices ของสถานศึกษา จึงเป็นวิธีการทำงานใหม่ที่สถานศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานศึกษา
ประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ


      วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices นั้น มีแนวทางการพิจารณา 6 ข้อ ดังนี้
            1.วิธีปฏิบัตินั้น ดำเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้
            2.วิธีปฏิบัตินั้น ผ่านกระบวนการนำไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ทำให้เกิดคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีก
อย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีขึ้น
            3.สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ทำอะไร” (what) “ทำอย่างไร” (how) และ “ทำไมจึงทำ หรือ ทำไมจึงไม่ทำ” (why)
            4.ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกำหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
            5.วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยสำคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
            6.วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดำเนินการ

ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/113893