มหกรรม GE-KKU Show and Share 2015

 

     
         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่าน สำนักว่ิชาศึกษาทั่วไป โดยกลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ ได้จัดกิจกรรม "GE-KKU Show and
Share 2012" เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานเพื่อหา Best Practice และนวัตกรรม ซึ่งมีการจัดนิทัศการณ์ผลงานเพื่อแสดงต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์ที่ร่วมสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้ มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
         รางวัลชนะเลิศ
                  : คณะกรรมการบริหารรายวิชา 000 146
                  ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning) รายวิชา 000 146 ความสุข
ของชีวิต : 1 Section 1 Project
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
                  : นายชัยมงคล เล่มตระกูล
                  ชื่อผลงาน : ระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
                  : นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
                  ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
           รางวัลชมเชย
                  1.รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
                    ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการจัดการเรียนรู้รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  2.นายเขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล และนายชัยมงคล เล่งตระกูล
                    ชื่อผลงาน : การนำเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนางาน/พัฒนาคน "Google Apps for Work"
                  3.นางสาวพัชนี สมพงษ์
                    ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                  4.นางอัญชนา สมดี
                    ชื่อผลงาน : การปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
                     บัณฑิตศตวรรษที่ 21
                  5.นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา
                    ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กรณีศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น